OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Utworzono: poniedziałek, 29 czerwiec 2009 Poprawiono: środa, 27 wrzesień 2017 Opublikowano: wtorek, 30 listopad 1999 Hellhound Drukuj E-mail

Numer sprawy: ZSzW-272/ 110/09
Wola Dębińska, 29.06.2009 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej
Wola Dębińska 330
32-852 Dębno
tel/fax: (014) 66 58 218
Adres: http://www.szkolawola.pl
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: od 8:00 do 14:00 2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony. 3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Sposób uzyskania: SIWZ
Zespół Szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej i Publiczne Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wola Dębińska 330 32-852 Dębno - pokój nr 7
oraz na stronie internetowej: www.szkolawola.pl 4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:
Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej autokarami do 132 km/dzień
kod CPV: 60116200-6 usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia:
od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień.
- wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis warunków i sposobu oceniania:
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty 8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000.00 PLN
słownie: trzy tysiące złotych 00/100 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga kryterium: 100% 10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:
Zespół Szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej i Publiczne Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wola Dębińska 330 32-852 Dębno - pokój nr 7
do dnia 7 lipca 2009 r. do godz. 11.50 11. Termin związania ofertą:
okres 30 dni. 12. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego:
Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wola Dębińska 330 32-852 Dębno
pokój nr 20
w dniu 7 lipca 2009 r. o godz. 12.00
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Woli Dębińskiej mgr Bogusława Faron


Specyfikacja Załączniki:
Załącznik 1 - formularz ofertowy
Załącznik 2 i 2a - oświadczenia
Załącznik 3 - projekt umowy
Załącznik 4 - wykaz niezbędnych autokarów
Załącznik 5 - oświadczenie o zapewnieniu opieki nad uczniami Pobierz wszystko

Odsłony: 1744

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

MIMG 20180227 105028
Click!

 

  

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.