OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Utworzono: poniedziałek, 19 czerwiec 2017 Poprawiono: środa, 27 wrzesień 2017 Opublikowano: poniedziałek, 19 czerwiec 2017 Super User Drukuj E-mail
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530701-N-2017
Data: 12/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polska, Krajowy numer identyfikacyjny 85252910000000, ul. Wola Dębińska  330, 32852   Wola Dębińska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 658 218, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 146 658 218.
Adres strony internetowej (url): http://www.szkolawola.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Dębno do Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej. Dowozy obowiązują w dniach nauki w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. 2. Przywóz odbywał się będzie w godzinach porannych, zaś odwóz w popołudniowych, według harmonogramu stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ. 3. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmować przewóz około 120 uczniów dziennie, przez okres ok 193 dni (przywóz i odwóz) na trasach: 1) I trasa: Wola Dębińska (Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska – o długości ok 74 km (dziennie - 4 kursy każdy jednym pojazdem) 2) II trasa: Wola Dębińska (Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska – o długości ok. 68 km (dziennie–4 kursy każdy jednym pojazdem) 4. Ze względu na organizację pracy szkoły, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kursów określonych w ust. 3. 5. Łączna ilość km dziennie na obydwu trasach wynosi maksymalnie 142 km. 6. Harmonogram rozkładu jazdy może ulec zmianie po uzgodnieniu z Wykonawcą. 7. Liczba uczniów oraz dni są wartościami maksymalnymi i mogą być mniejsze od ilości uczniów faktycznie korzystających z przewozu oraz ilości dni, w których przewóz będzie wykonywany. 8. Pojazdy jakimi będzie wykonywane zamówienie powinny posiadać, odpowiednio dla części nr 1 zamówienia min 50 miejsc siedzących dla części nr 2 zamówienia min 70 miejsc siedzących, oraz być zdatne do użytkowania tj. posiadać aktualny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie ewentualne zmiany tras i godzin przewozu uczniów w zależności od zmiany organizacji pracy szkoły. 10. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 9 do SIWZ, określający trasy przejazdów z podanymi kilometrami, godzinami wyjazdów i przyjazdów. 11. Zamawiający zastrzega, iż przewóz uczniów może się odbywać wyłącznie w zakresie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. W ramach wykonywanego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza przewozu innych osób. 12. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę przewożonych uczniów. Wykonawca w tym zakresie zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, które szczegółowo określa wzór umowy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ. 13. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności jako kierowca pojazdu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane wyżej czynności będzie polegało na: 1) Na etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz oferty. 2) Na etapie po zawarciu umowy oraz jej realizacji dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyżej osób na podstawie umowy o pracę wykonawca (podwykonawca) w terminie 7 dni od wezwania przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w zakresie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenie zgodności informacji przekazanych w oświadczeniu ze stanem rzeczywistym i w tym zakresie żądać od Wykonawcy (podwykonawcy) stosownych wyjaśnień oraz dokumentów. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego obowiązku określonego w punkcie powyżej, Zamawiający nałoży na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Dębno do Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej. Dowozy obowiązują w dniach nauki w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. 2. Przywóz odbywał się będzie w godzinach porannych, zaś odwóz w popołudniowych, według harmonogramu stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ. 3. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmować przewóz około 120 uczniów dziennie, przez okres ok 193 dni (przywóz i odwóz) na trasach: 1) I trasa: Wola Dębińska (Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska – o długości ok 74 km (dziennie - 4 kursy każdy jednym pojazdem) 2) II trasa: Wola Dębińska (Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska – o długości ok. 68 km (dziennie–4 kursy każdy jednym pojazdem) 4. Ze względu na organizację pracy szkoły, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kursów określonych w ust. 3. 5. Łączna ilość km dziennie na obydwu trasach wynosi maksymalnie 142 km. 6. Harmonogram rozkładu jazdy może ulec zmianie po uzgodnieniu z Wykonawcą. 7. Liczba uczniów oraz dni są wartościami maksymalnymi i mogą być mniejsze od ilości uczniów faktycznie korzystających z przewozu oraz ilości dni, w których przewóz będzie wykonywany. 8. Pojazdy jakimi będzie wykonywane zamówienie powinny posiadać, odpowiednio dla części nr 1 zamówienia min 50 miejsc dla części nr 2 zamówienia min 70 miejsc, oraz być zdatne do użytkowania tj. posiadać aktualny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie ewentualne zmiany tras i godzin przewozu uczniów w zależności od zmiany organizacji pracy szkoły. 10. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 9 do SIWZ, określający trasy przejazdów z podanymi kilometrami, godzinami wyjazdów i przyjazdów. 11. Zamawiający zastrzega, iż przewóz uczniów może się odbywać wyłącznie w zakresie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. W ramach wykonywanego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza przewozu innych osób. 12. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę przewożonych uczniów. Wykonawca w tym zakresie zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, które szczegółowo określa wzór umowy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ. 13. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności jako kierowca pojazdu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane wyżej czynności będzie polegało na: 1) Na etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz oferty. 2) Na etapie po zawarciu umowy oraz jej realizacji dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyżej osób na podstawie umowy o pracę wykonawca (podwykonawca) w terminie 7 dni od wezwania przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w zakresie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenie zgodności informacji przekazanych w oświadczeniu ze stanem rzeczywistym i w tym zakresie żądać od Wykonawcy (podwykonawcy) stosownych wyjaśnień oraz dokumentów. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego obowiązku określonego w punkcie powyżej, Zamawiający nałoży na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2017-06-21, godzina 13:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2017-06-22, godzina 10:00

 


Plik do pobrania: Zmiana SIWZ

Odsłony: 1725

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

MDSC 0359
Click!

 

 

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.