Artykuły

Aktualności

Caritas - Kronika 2017

Utworzono: środa, 03, styczeń 2018 Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018

„POMÓŻ I TY” OLIWII UPRAWIAĆ SPORT

W październiku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzali w szkole cegiełki otrzymane z Fundacji „Pomóż i Ty”. Celem akcji charytatywnej jest zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego tj. aktywnego, sportowego wózka inwalidzkiego, który oprócz rehabilitacji ułatwi Oliwii (która cierpi na przepuklinę oponowo-rdzeniową i niedowład kończyn dolnych) realizację jej pasji poprzez udział w kursach tańca i zawodach sportowych. Na ten cel udało się nam rozprowadzić 144 cegiełki i przekazaliśmy do fundacji 300 złotych.

 

BIAŁO – NIEBIESKI MIKOŁAJ PO RAZ PIERWSZY W NASZEJ SZKOLE

Od 15 do 21 listopada 2017 r. w nasza szkoła włączyła się w akcję „Biało – Niebieski Mikołaj”. Środki zebrane w czasie akcji (tj. 486,18 zł) zostały przekazane 29 listopada pani Magdalenie Nowak. Akcja ma na celu obdarowanie podopiecznych oddziału dziecięcego szpitala im. E. Szczeklika oraz zwierzaki tarnowskiego Azylu. Koordynatorem akcji w naszej szkole była Aleksandra Moryc z kl. II c, która wraz z wolontariuszami SKC sprawnie i z dużym zaangażowaniem promowały „Biało – niebieskiego Mikołaja” między społecznością szkolną. Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali się dużą ofiarnością i wsparli zbiórkę w naszej szkole.

 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MIKOŁAJEM

W dniach 10-24 listopada 2017 r. przeprowadzona została w szkole akcja dla polskich rodzin z Kamieńca Podolskiego pod hasłem „I Ty możesz zostać Mikołajem”. Pani prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Podola – pani Aleksandra zwróciła się z prośbą o zbiórkę zabawek, słodyczy, artykułów spożywczych i środków czystości. Wolontariuszki SKC przygotowały plakat, ulotki , w których zwróciły się o wsparcie do uczniów naszej szkoły wraz z rodzinami.

Wiele rodzin odpowiedziało bardzo ochoczo na naszą prośbę i zebrane dary zostały posegregowane i odpowiednio zapakowane, tak aby ułatwić ich dostarczenie do Tarnowa.

Za przewóz darów do Stowarzyszenia w Tarnowie bardzo dziękujemy pani Danucie Macheta wraz z panią Izabelą Bujak.

Dnia 5 grudnia 2017 r. dzieci z polskich rodzin na Podolu mogły się cieszyć z otrzymanych prezentów i słodyczy, a ich rodziny z pozostałych artykułów spożywczych. To już kolejny udział w akcji pomocowej dla polskich rodzin na Ukrainie Podolu, ale mamy nadzieję , że weźmiemy w niej udział jeszcze wiele razy.

Otwarte serca spowodowały, że można było sprawić radość innym ludziom i samemu zostać przez to doświadczenie ubogaconym wewnętrznie.

 

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W dniach 12 i 13 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbył się kiermasz przygotowany przez Szkolne Koło Caritas. Były przepiękne, własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Można było zakupić również stroiki, bombki z kawy, pachnące i pięknie przyozdobione przez wolontariuszki i dzieci ze świetlicy pierniczki świąteczne oraz kartki świąteczne z SURSUM CORDA.

Gratulujemy wolontariuszkom SKC wytrwałości i kreatywności w przygotowaniu ozdób świątecznych i ciasteczek. Dziękujemy pani Lucynie Burakowskiej za przekazanie 80 przepięknych piernikowych aniołków.

Część funduszy zebranych podczas kiermaszu została przekazana dla osób potrzebujących, a za pozostałe pieniądze zostaną zakupione gry do świetlicy szkolnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję bożonarodzeniową.

 

V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

Utworzono: wtorek, 17, październik 2017 Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017

Dnia 10 października bieżącego roku odbyło się u nas w szkole po raz kolejny V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”. Organizowały je panie Małgorzata Sacha i Alicja Zych - Sacha.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny i wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej. Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjum i siódmej klasy szkoły podstawowej. Mimo dużego stopnia trudności  poradzili sobie dobrze z różnymi pułapkami ortograficznymi, np. ”teutońską hordą barbarzyńców”.

Czytaj więcej: V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

Ważne informacje

Utworzono: poniedziałek, 23, marzec 2015 Opublikowano: poniedziałek, 23, marzec 2015
 1. Świetlica jest czynna od 6.45 – 15.45.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
  Po wyznaczonych godzinach pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pod opiekę nauczycielom-wychowawcom świetlicy.
  Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze na świetlicę. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście na świetlicę wychowawcy.
 4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. zabawek elektronicznych, gier, PSP.
 5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 6. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 7. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, szanowania sprzętu i materiałów stanowiących wyposażenie świetlicy szkolnej.
 8. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do powiadomienia o tym wychowawcę. Uczeń, który posiada pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy.
 9. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej do domu, nie może do niej powrócić w tym samym dniu.
 10. Dziecko ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach pracy świetlicy szkolnej.
 11. Dziecko może zostać skreślone z listy uczestników świetlicy za wielokrotne nieprzestrzeganie REGULAMINU DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY.
 12. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do świetlicy po lekcjach, wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.
 13. Dziecko nie uczestniczące w zajęciach świetlicy przez miesiąc bez uzasadnionego powodu zostaje skreślone z listy korzystających.

Dzień Ratownictwa Medycznego

Utworzono: poniedziałek, 16, październik 2017 Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017

„Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował.”

13 października jest świętem polskiego ratownictwa medycznego. Z tej okazji odbyły się w naszej szkole pokazy związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Ksiądz Grzegorz Sroka przedstawił młodzieży klas trzecich gimnazjum sposoby udzielania pierwszej pomocy bez użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Zaprezentował również, jak należy udzielać pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Uczniowie kas I-III szkoły podstawowej mieli okazję przypomnieć sobie jakie są numery alarmowe, jak wezwać pomoc i jakie czynności mogą wykonać przy udzielaniu pierwszej pomocy. Uczestnicy chętnie współpracowali. Zdobytą wiedzę mogli przećwiczyć pod czujnym okiem ratownika.Taka wiedza jest potrzebna, bo już nieraz słyszeliśmy o przypadkach, kiedy dziecko uratowało życie osobie dorosłej.

Regulamin przyjęć na świetlicę

Utworzono: poniedziałek, 23, marzec 2015 Opublikowano: poniedziałek, 23, marzec 2015

Zasady przyjmowania

1. Kalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna
w skład, której wchodzi Dyrektor Szkoły, Kierownik świetlicy, nauczyciele – opiekunowie świetlicy

2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty Zgłoszenia wypełnianego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

3. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas 1,2,3 oraz z klas IV,V, VI, gdy oczekują na dowóz.

4. Ogólna liczba miejsc, jak i ich podział na grupy wynikające z przepisów oraz arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

Kryteria naboru.

1. O przyjęciach do świetlicy decyduje liczba punktów przyznawana w następujących kryteriach:

a) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujący (5 pkt)

b) dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w trybie dziennym (4 pkt)

c) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w szkole (3 pkt)

d) dzieci, które rodzeństwo ma orzeczony stopień o niepełnosprawności oraz dziecko
z niepełnosprawnością lub przewlekła chorobą (2 pkt)

e) dzieci, których rodzice znajdują się opieką GOPSu i innych (1 pkt).

2. Punkty ulegają zsumowaniu.

 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów powołuje odrębnym zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,

b) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydatów,

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji,

d) ustalenie wyników postępowania,

e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

f) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata,

g) ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do świetlicy

3. Komisja Rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszeń do świetlicy,

4. Listy, o których mowa w punkcie 2g podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia na świetlicę.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych na świetlicę jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Procedury odwoławcze.

1. Rodzic dziecka (opiekun prawny), którego dziecko nie zostało przyjęte na świetlice może złożyć odwołanie.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się pisemnie do Dyrektora Szkoły nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji listy przyjętych.
3. W przypadku odwołania z uwagi na szczególna sytuacje rodzica lub dziecka podaje opis sytuacji.
4. Odwołanie bez uzasadnienie nie będzie rozpatrywane.
5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.
7. Dziecko może być wpisane na listę rezerwową i w razie wolnego miejsca rodzic zostanie poinformowany o tym fakcie.

 


Pobierz:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie o samodzielnym wyjściu

Podkategorie

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.pl

Losowe zdjęcie

 

Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.