Artykuły

Aktualności

UWAGA! konkurs

Opublikowano: piątek, 24 styczeń 2020

Zakończenie projektu Erasmus+ "Wielojęzyczny nauczyciel"

Opublikowano: środa, 05 grudzień 2018

Początkiem grudnia zakończył się trwający przeszło rok projekt, pt. „Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów” finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus +.  Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 962,00 Euro do wykorzystania na szkolenia zagraniczne nauczycieli i podniesienie jakości nauczania.

Nadrzędnym celem naszego projektu było dogłębne poznanie metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli połączenia nauki języka angielskiego oraz języka niemieckiego z poznawaniem zagadnień z innych obszarów kształcenia.

Szczegółowy opis i galeria zdjęć: Wielojęzyczny nauczyciel inspiracją i kluczem do sukcesu uczniów

Czytaj więcej...

V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

Opublikowano: wtorek, 17 październik 2017

Dnia 10 października bieżącego roku odbyło się u nas w szkole po raz kolejny V Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”. Organizowały je panie Małgorzata Sacha i Alicja Zych - Sacha.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny i wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej. Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjum i siódmej klasy szkoły podstawowej. Mimo dużego stopnia trudności  poradzili sobie dobrze z różnymi pułapkami ortograficznymi, np. ”teutońską hordą barbarzyńców”.

Czytaj więcej...

Dzień Ratownictwa Medycznego

Opublikowano: poniedziałek, 16 październik 2017

„Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował.”

13 października jest świętem polskiego ratownictwa medycznego. Z tej okazji odbyły się w naszej szkole pokazy związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Ksiądz Grzegorz Sroka przedstawił młodzieży klas trzecich gimnazjum sposoby udzielania pierwszej pomocy bez użycia specjalistycznego sprzętu ratowniczego przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Zaprezentował również, jak należy udzielać pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Uczniowie kas I-III szkoły podstawowej mieli okazję przypomnieć sobie jakie są numery alarmowe, jak wezwać pomoc i jakie czynności mogą wykonać przy udzielaniu pierwszej pomocy. Uczestnicy chętnie współpracowali. Zdobytą wiedzę mogli przećwiczyć pod czujnym okiem ratownika.Taka wiedza jest potrzebna, bo już nieraz słyszeliśmy o przypadkach, kiedy dziecko uratowało życie osobie dorosłej.

Ważne informacje

Opublikowano: poniedziałek, 23 marzec 2015

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WOLI DĘBIŃSKIEJ

 

1. Świetlica jest czynna od 6.45 – 15.45.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Po wyznaczonych godzinach pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.

3. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pod opiekę nauczycielom-wychowawcom świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie zgłosi się na świetlicę . Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście na świetlicę wychowawcy.

4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. zabawek elektronicznych, gier, PSP).

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

6. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

7. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, szanowania sprzętu i materiałów stanowiących wyposażenie świetlicy szkolnej.

8. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do powiadomienia o tym wychowawcę. Uczeń, który posiada pisemne pozwolenie rodziców i może samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, obowiązkowo zgłasza to wychowawcy.

9. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej do domu, nie może do niej powrócić w tym samym dniu.

10. Dziecko ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach pracy świetlicy szkolnej.

11. Możliwość korzystania z gier na x-boksie, telefonie, komputerze od godz. 14.00-14.30.

12. Dziecko może zostać skreślone z listy uczestników świetlicy za wielokrotne nieprzestrzeganie REGULAMINU DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY.

13. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do świetlicy po lekcjach, wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.

14. Dziecko nie uczestniczące w zajęciach świetlicy przez miesiąc bez uzasadnionego powodu może zostać skreślone z listy korzystających.

(Pobierz)

Regulamin przyjęć na świetlicę

Opublikowano: poniedziałek, 23 marzec 2015

Zasady przyjmowania

1. Kalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna
w skład, której wchodzi Dyrektor Szkoły, Kierownik świetlicy, nauczyciele – opiekunowie świetlicy

2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty Zgłoszenia wypełnianego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

3. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas 1,2,3 oraz z klas IV,V, VI, gdy oczekują na dowóz.

4. Ogólna liczba miejsc, jak i ich podział na grupy wynikające z przepisów oraz arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

Kryteria naboru.

1. O przyjęciach do świetlicy decyduje liczba punktów przyznawana w następujących kryteriach:

a) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujący (5 pkt)

b) dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w trybie dziennym (4 pkt)

c) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w szkole (3 pkt)

d) dzieci, które rodzeństwo ma orzeczony stopień o niepełnosprawności oraz dziecko
z niepełnosprawnością lub przewlekła chorobą (2 pkt)

e) dzieci, których rodzice znajdują się opieką GOPSu i innych (1 pkt).

2. Punkty ulegają zsumowaniu.

 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów powołuje odrębnym zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,

b) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydatów,

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji,

d) ustalenie wyników postępowania,

e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

f) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata,

g) ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do świetlicy

3. Komisja Rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszeń do świetlicy,

4. Listy, o których mowa w punkcie 2g podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia na świetlicę.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych na świetlicę jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Procedury odwoławcze.

1. Rodzic dziecka (opiekun prawny), którego dziecko nie zostało przyjęte na świetlice może złożyć odwołanie.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się pisemnie do Dyrektora Szkoły nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji listy przyjętych.
3. W przypadku odwołania z uwagi na szczególna sytuacje rodzica lub dziecka podaje opis sytuacji.
4. Odwołanie bez uzasadnienie nie będzie rozpatrywane.
5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.
7. Dziecko może być wpisane na listę rezerwową i w razie wolnego miejsca rodzic zostanie poinformowany o tym fakcie.

 


Pobierz:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie o samodzielnym wyjściu

Podkategorie

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.pl

Losowe zdjęcia

MZGWD
Click!

 

Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.